Södra Trollegrav

Adress: Älvdalen Visa karta

Adress: Älvdalen

Naturreservat & Natura 2000.

Med urskogsliknande granskog och en bäckravin, med flera sidoraviner och två större vattenfall, höga lodräta klippvägar är detta område väl värt ett besök. Den djupa ravinen har granskogen skyddat från skogsbränder och detta har skapat en fin livsmijlö för hotade lavar och vedsvampar, såsom hässlebrodd och fjällskära.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
- elda,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.

Visa mer